Poli-Farbe diluant white spirit

DOMENIU DE UTILIZARE:
Potrivit diluției firnisurilor, vopselelor de ulei, a vopselelor și lacurilor alchidice, cu uscare în aer liber.

UTILIZARE:
Diluantul white spirit se va amesteca cu vopseaua de tipul corespunzător, în vederea obținerii unei consistențe de aplicare corespunzătoare. Diluantul white spirit se poate utiliza pentru spălarea uneltelor utilizatre la vopsit. Nu se recomandă pentru degresare înaintea aplicării vopselelor.

Componente periculoase: Solvent nafta (ulei mineral), C6-C13; Propan-2-ol; Butanol; Izobutanol.

H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.
H304
Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
H315
Provoacă iritarea pielii.
H318
Provoacă leziuni oculare grave.
H336
Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
H411
Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUH066
Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
P101
Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P210
A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. Fumatul interzis.
P271
Se va utiliza doar în spații exterioare sau în camere cu o bună ventilație.
P280
Este obligatoriu folosirea echipamentelor de protecție ca mănuși, îmbrăcăminte, ochelari de protecție/mască de protecție.
P301+P310+P331 ÎN CAZ DE ÎNGURGITARE:
apelați de îndată la serviciile unui CENTRU TOXICOLOGIC sau a unui medic. ESTE INTERZISĂ inducerea vomei.
P305+P351+P338+P310 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:
Clătiţi cu atenţie, cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P405
Se va depozita în locuri sigure, cu prevenirea accesului neautorizat.
P501
Conținutul recipientului/ ambalajul, se va depozita ca deșeu, conform reglementărilor locale, nationale si internationale.

La cerere oferim fișa tehnică de securitate.

În acord cu reglementările naționale, conforme Directivei 2008/68/ CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008, privind transportul interior de mărfuri periculoase, și a Directivei (UE) 2016/2309 a Comisiei.

Clasa de performanță la incendiu: Pericol de explozie.

Număr Kemler: 33.

Punct de aprindere: < 21 °CCoşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba