Poli-Farbe diluant sintetic

Componente periculoase: Benzina (petrol brut natural), hidrogenat, Ulei de terepentina.

H226 Lichid i vapori inflamabili.
H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire și de patrundere în caile respiratorii.
H317 Poate provoca o reacţie alergica a pielii.
H336 Poate provoca somnolenţa sau ameţeala.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUH066 Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.
P101 Daca este necesara consultarea medicului, inei la îndemâna recipientul sau eticheta produsului.
P210 A se feri de caldura, suprafeţe fierbinţi, scântei, flacara deschisa și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P271 Se va utiliza doar în spaii exterioare sau în camere cu o buna ventilaie.
P280 Este obligatorie purtarea manuilor de protecţie/îmbracaminte de protecţie.
P301+P310+P331 ÎN CAZ DE ÎNGURGITARE: apelai de îndata la serviciile unui CENTRU TOXICOLOGIC sau a unui medic. ESTE INTERZISA inducerea vomei.
P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanata: consultaţi medicul.
P405 Se va depozita în locuri sigure, cu prevenirea accesului neautorizat.
P501 Coninutul recipientului/ ambalajul, se va depozita ca deeu, conform reglementarilor locale, nationale si internationale.

La cerere oferim fia tehnica de securitate.

În acord cu reglementările naționale, conforme Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008, privind transportul interior de mărfuri periculoase, și a Directivei (UE) 2016/2309 a Comisiei.

Clasa de performana la incendiu: Pericol de explozie.

Numar Kemler: 30.

Punct de aprindere: > 23 °CCoşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba