Poli-Farbe diluant nitro

Componente periculoase: Acetat de izobutil,Toluol, Acetat de izopropil, Acetona.

H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.
H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de patrundere în căile respiratorii.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
H361d Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau craparea pielii.
P101 Dacă este necesarăconsultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P210 A se feri de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flacără deschisa şi alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P260 Nu inspiraţi vaporii/spray-ul.
P271 Se va utiliza doar în spaţii exterioare sau în camere cu o bună ventilaţie.
P280 Este obligatoriu folosirea echipamentelor de protecţie ca mănuşi, îmbrăcăminte, ochelari de protecţie/masca de protecţie.
P301+P310+P331 ÎN CAZ DE ÎNGURGITARE: apelaţi de îndată la serviciile unui CENTRU TOXICOLOGIC sau a unui medic. ESTE INTERZISĂ inducerea vomei.
P308+P313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.
P405 Se va depozita în locuri sigure, cu prevenirea accesului neautorizat.
P501 Conţinutul recipientului/ ambalajul, se va depozita ca deşeu, conform reglementărilor locale, nationale si internationale.

La cerere oferim fişa tehnică de securitate.

În acord cu reglementările naționale, conforme Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 2008, privind transportul interior de mărfuri periculoase, şi a Directivei (UE) 2016/2309 a Comisiei.

Clasa de performanţă la incendiu: Pericol de explozie.

Număr Kemler: 33. Punctul de aprindere: 19 °C.Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba