​Poli-Farbe concentrant, accelerator de uscare pentru tencuieli decorative

DOMENIU DE APLICARE:
Concentrantul accelerator de uscare pentru tencuieli pe bază de dispersie și siliconice Poli-Farbe, se folosește, în cazul unor lucrări efectuate la temperaturi scăzute. De asemenea, face posibilă execuția și la temperaturi ridicate și umiditate ridicată. Această doză de accelerator de uscare este suficientă pentru 25 kg de tencuială pe bază de dispersie sau siliconică produsă de Poli-Farbe.

UTILIZARE:
Utilizarea aditivului este recomandată la o temperatură cuprinsă în intervalul de la 3 până la 15 °C peste o umiditate relativă de 90% amestecându-l cu mare grijă, cu tencuielile pe bază de dispersie și siliconice Poli-Farbe, chiar înainte de a fi utilizat. Tencuiala trebuie utilizată imediat după amestecare. Prin utilizarea acceleratorului de uscare, tencuiala (în funcție de temperatură și umiditate) este rezistentă la precipitațiile cu intensitate medie, după trecerea unui interval de timp de 6 ore. În timpul uscării, tencuiala trebuie protejată împotriva înghețului și precipitațiilor puternice. Perioada de utilizabilitate a tencuielii amestecate cu aditivul accelerator de uscare depinde de temperatura tencuielii și a aerului, iar la o temperatură mai ridicată acest interval se scurtează.

Poate fi utilizată la o temperaturăcuprinsă între +3 ˚C și +15 ˚C. Uneltele pot fi spălate cu apă după utilizare.

Compoziție: liant special pe bază de apă, apă amoniacală

Clasa de inflamabilitate: Nu este inflamabil.

Nu afectează clasificarea VOC.

Depozitare: la o temperatură de 5-25 °C. Pericol de îngheț!

Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației, în ambalajul original sigilat.

Data fabricației: a se vedea pe marginea cutiei (an, lună, zi).

Pericol

Ingrediente periculoase: 25% amoniac (soluție).

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
P301 + P330 + P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma.
P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş.
P305 + P351 + P338 + P310 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P405 A se depozita sub cheie.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.
Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba