Poli-Farbe benzină pentru curătare

Componente periculoase: Hidrocarburi, C6-C7, izoalcani, hidrocarburi ciclice, < 5 % n-hexan.

EU numar: 926-605-8.

Atenţie:

H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.
H304 Poate fi mortal în caz de înghiire şi de patrundere în caile respiratorii.
H336 Poate provoca somnolenţa sau ameţeala.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUH066 Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.
P101 Daca este necesara consultarea medicului, inei la îndemâna recipientul sau eticheta produsului.
P210 A se feri de caldura, suprafeţe fierbinţi, scântei, flacara deschisa şi alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P260 Nu inspiraţi ceaa/vaporii/spray-ul.
P262 Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbracamintea.
P280 Este obligatoriu folosirea echipamentelor de protecie ca manuşi, îmbracaminte, ochelari de protecie/masca de protecie.
P301 + P310 + P331 ÎN CAZ DE ÎNGURGITARE: apelai de îndata la serviciile unui CENTRU TOXICOLOGIC sau a unui medic. ESTE INTERZISA inducerea vomei.
P403 + P233 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Pastraţi recipientul închis etanş.
P405 Se va depozita în locuri sigure, cu prevenirea accesului neautorizat.
P501 Coninutul recipientului/ ambalajul, se va depozita ca deşeu, conform reglementarilor locale, nationale si internationale.

Compoziţie: Hidrocarburi alifatice în proporie de 30% şi mai mult de atât, hidrocarburi aromatice în proporie de sub 5%.

La cerere oferim fişa tehnica de securitate.

În acord cu reglementările naționale, conforme Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 2008, privind transportul interior de mărfuri periculoase, şi a Directivei (UE) 2016/2309 a Comisiei.

Clasa de performanţa la incendiu: Pericol de explozie.

Nr. indicativ al pericolului: 33.

Punct de aprindere: < 23 °CCoşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba