PRAKTICOLOR Tencuială decorativă pentru faţadă

PraktiColor tencuială nobilă pe bază de dispersie pentru faţade se aplică ușor, este permeabilă la aer și vapori, nu este predispusă la murdărire și nu se crapă. Cu această tencuială, se pot realiza suprafeţe cu diferite granulaţii, drișcuite sau zgâriate. Versiunea albă se poate utiliza ca atare sau colorată în nuanţe deschise. Versiunea de bază incoloră fără colorare nu este adecvată pentru utilizare ca atare, ci servește pentru producerea unor nuanţe de culori medii și închise. Căutaţi eticheta de identifi care a granulaţiei, structurii și posibilităţilor de colorare!

UTILIZARE:
Pe tencuială netezită sau ca ultim strat pe sisteme de termoizolaţie pentru faţade. Suprafaţa de aplicare trebuie să fi e curată și uscată. Praful și părţile slăbite, decojite trebuie îndepărtate de pe uprafaţă. În cazul realizării unui sistem de termoizolaţie, este suficientă aplicarea amorsei pentru tencuială subţire PraktiColor, însă pe alte suprafeţe poroase și absorbante, se recomandă aplicarea în prim strataunui grund de profunzime pe bază de dispersie. Apoi se aplică amorsa pentru tencuială subţire PraktiColor în culoare identică sau similară cu cea a tencuielii nobile. După uscarea amorsei, se aplică tencuiala cu metoda adecvată pentru structura aleasă. Înainte de aplicare, tencuiala trebuie amestecată în profunzime. În cazul aplicării pe suprafeţe învecinate, se recomandă utilizarea tencuielii din același lot de fabricaţie. Tencuielile din diferite loturi de fabricaţie trebuie omogenizate pentru a asigura uniformitatea perfectă a culorii. Se aplică în grosimea corespunzătoare dimensiunii de granule cu drișcă de inox. Structura aleasă se realizează cu drișcă de plastic pe tencuiala încă umedă, după un repaus adecvat în funcţie de condiţiile de aplicare. Pe suprafeţele învecinate, tencuiala se aplică constant într-un singur proces de lucru, astfel încât să fi e posibilă fi nisarea uniformă. Astfel se pot evita problemele estetice și structurile neuniforme apărute din cauza completărilor inadecvate.

Sculele trebuie curăţate cu apă din când în când în timpul și după efectuarea lucrului. În cazul realizării unui sistem de termoizolaţie, se recomandă ca tencuiala nobilă de culoare mai închisă să fi e aplicată doar pe o suprafaţă mică, deoarece cauzează încălzirea excesivă a suprafeţei, ceea ce duce la scurtarea duratei de viaţă a sistemului de termoizolaţie.

Temperatura de aplicare trebuie să fi e cuprinsă între +5 °C și +25 °C. Evitaţi aplicarea tencuielii în soare puternic, ploaie, vreme extrem de umedă sau cu vânt. După efectuarea lucrului, sculele se vor spăla imediat cu apă, deoarece tencuiala uscată se poate îndepărta doar cu solvenți agresivi (de ex. nitrodiluant). Dacă temperatura suprafeţe scade sub +5 °C, timpul de uscare și priză crește și poate dura chiar și câteva zile. În timpul uscării, suprafaţa trebuie protejată în mod corespunzător (de ex. prin acoperire) de efectele mediului, precipitaţii directe, condens de vapori, deoarece acestea pot produce spălarea stratului.

  • Aplicare: cu drișcă inoxidabilă, prin pulverizare.
  • Timp de uscare: aprox. 24 ore la 20 °C, în condiţii de umiditate normale.
  • Necesar de material: în funcţie de calitatea suprafeţei și tehnica de aplicare.
  • Compoziţie: apă, calcar măcinat fi n și dur, pigment, dispersie pe bază de plastic, aditivi.

Clasa de performanță la incendiu: Neinflamabil.

H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
Conţine masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1).
EUH211 Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.
P261 A se evita să se inspire spray-ul.
P273 Evitaţi dispersarea în mediu.
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protectie a feţei.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă.
P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase sau ambalajele și, respectiv, deșeurile de ambalaje

Păstrare: la temperaturi cuprinse între 10 și 25 °C. A se feri de îngheţ!

Agrement tehnic: M-4011/2010 ÉMI. A-132/2014 NMÉ.

Fișa tehnică de securitate este disponibilă la cerere.

Termen de valabilitate: 24 luni în ambalajul intact. Data fabricaţiei: vezi pe ambalaj.

COV limita UE g/l: cat A/c 40 g/l (2010). COV din acest produs, max. 40 g/l.Coşul meu
Empty cart icon
Coşul tău este gol
Subtotal: RON
Transportul şi discountul vor fi calculate pe pagina de comandă
Comandă
Alege limba